Mould Form & Plast Kft.
Általános Szerződési Feltételei

I. ÁSZF érvényessége, hatálya

 1. Az általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy tájékoztatást adjon a Mould Form & Plast Kft. (továbbiakban: Mould Form Kft.) szerződéses gyakorlatáról és meghatározza azokat a szerződési feltételeket, amelyekről, ha nem rendelkeznek külön a szerződő partnerek, akkor az ebben foglaltakat kell a szerződő felek jogviszonyára irányadónak tekinteni. Az ÁSZF-et a Mould Form Kft. a honlapján folyamatosan elérhetővé teszi, így a vele szerződő partnerei, annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerhetik.
 2. Az ÁSZF-ben foglaltak külön kikötés nélkül is elválaszthatatlan részét képezik a Mould Form Kft. és a Megrendelő között létrejött és a jövőben létrejövő adásvételi, szállítási és egyéb szerződéseknek.
 3. Jelen ÁSZF-től való eltérés, ideértve a Megrendelő beszerzési feltételeit is, csak akkor érvényes, ha azokat a Mould Form előzetesen, írásban elfogadja.
 4. Jelen ÁSZF érvényességi határideje a következő ÁSZF kibocsátásáig tart.

II. Árajánlat és szerződéskötés, elállás, a szerződés módosítása

 1. A Mould Form Kft. a hozzá akár szóban, akár írásban érkező megkeresésekre írásban reagál, általános szabályként a megkeresést követő 15 napon belül részletes ajánlatot készít.
 2. Az ajánlatban nem részletezett kérdésekben a Mould Form Kft. által közzétett ÁSZF az irányadó, mely a Mould Form Kft. honlapján elérhető.
 3. Az ajánlat a műszaki és gazdasági feltételek mellett tartalmazza az ajánlat érvényességét, mely általában 30 nap, kivéve, ha az ajánlatban ettől eltérő érvényesség rögzített.
 4. A Mould Form Kft. részéről az ajánlatot az ajánlat adásra jogosult személy írja alá. A Mould Form Kft.-vel szerződőtől is elvárt, hogy a megrendelést, szerződést arra jogosult személy írja alá. Amennyiben a szerződő partner részéről az aláíró(k) nem a kötelezettségvállalásra kompetens személyek lennének, az ebből esetlegesen előforduló károkból adódóan a Mould Form Kft.-t hátrány nem érheti.
 5. Nem minősül konkrét szerződési ajánlatnak a különböző szakmai kiadványokban, rendezvényeken, oktatásokon, kiállításokon publikált információk. A rajzok, illusztrációk, műszaki paraméterek tájékoztató jellegűek.
 6. A Mould Form Kft. a szerződés előkészítése során mindent megtesz annak érdekében, hogy az valamennyi műszaki és gazdasági információ birtokában, kölcsönösen elfogadott feltételek között jöjjön létre.
 7. A szerződés a Mould Form végleges árajánlatának elfogadásával, a megrendeléssel jön létre. A megrendelő a megrendelés leadásával elismeri, hogy a Mould Form Kft. ÁSZF-ben foglaltakat megismerte és elfogadta.
 8. Az írásban létrejött szerződést módosítani írásban lehet. A véleményeltérésre, módosításra, kiegészítésre vonatkozó egyoldalú nyilatkozatok a már elfogadott szerződéses feltételeket nem módosíthatják.
 9. A szerződés létrejöttét követően a megrendelő csak rendkívüli, elháríthatatlan ok megléte és igazolása esetén állhat el a szerződéstől, de elállás esetén is köteles megtéríteni a Mould Form Kft. részéről felmerült költségeket, a már megtörtént szállítások vagy igénybe vett szolgáltatások ellenértékét.
 10. A Mould Form Kft. a szerződéstől elállhat, ha a megrendelő az ajánlatban foglalt adatszolgáltatási, tervszolgáltatási, együttműködési kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget.

III. Teljesítés, átadás, szállítás, kárveszély

 1. Teljesítési hely – eltérő megállapodás hiányában – a Mould Form Kft. székhelye (2085 Pilisvörösvár, Szent László utca 20.). Ettől eltérő esetben a teljesítés helyéről és időpontjáról, a szállítás módjáról a konkrét szerződésben kell rendelkezni.
 2. A szállítási határidőt általában a megrendelés visszaigazolás tartalmazza. A Mould Form Kft. megtesz mindent annak érdekében, hogy a megjelölt szállítási határidőket a lehetőségekhez képest betartsa, azonban nem vállal felelősséget a saját működési körén kívül eső, általa el nem hárítható hatások miatti késedelemért. A szállítási határidő csak akkor válik kötelező érvényűvé, ha azt az ajánlatban, illetve a megrendelés visszaigazoláson kifejezetten kötelező érvényűnek minősítik.
 3. Amennyiben az ajánlatkérés szerinti határidőben a megrendelés nem teljesíthető, úgy a Mould Form az árajánlatában az eltérő teljesítési határidőt feltünteti. Ennek elfogadásának minősül, amennyiben a megrendelő az ajánlatban foglaltaknak megfelelő megrendelést a Mould Form részére megküldi.
 4. A megrendelőt terheli a felelősség minden olyan késedelmes szállításért, melynek oka az eredeti megrendelés módosítása a megrendelő részéről. Ez érvényes különösen abban az esetben, ha a megrendelő nem tesz eleget kötelezettségeinek: a megállapodott formátumú adatokat nem vagy késve küldi meg, illetve, ha a megküldött adatok hiányosak és emiatt utómunkálatok szükségesek.
 5. A szállítási határidőn belül, a termék elkészültéről, az elszállíthatóság időpontjáról a Mould Form Kft. értesíteni köteles a megrendelőt. A termék elszállítása a Mould Form Kft. székhelyéről a mindenkori nyitvatartási időn belül történik.
 6. A szállítás tényét szállítólevélen vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell igazolni, utalva a szerződésszerű teljesítésre, a gyártási próba vagy próbák megtörténtére.
 7. Az átadás-átvétel időpontjától a kárveszély a megrendelőre száll át.
 8. A szállítás után, a termék minőségi-mennyiségi elfogadását a megrendelő írásban jelezni köteles a Mould Form Kft. részére. Amennyiben a termék elfogadását a megrendelő többszöri felszólítás ellenére sem jelzi, a Mould Form Kft. jogosult az első próba utáni 60. nappal, próba nélkül a végső átadás utáni 60. nappal a számla vagy végszámla kiállítására, és a teljesítés elismertnek tekintendő.
 9. Amennyiben a megrendelő feltételezi, hogy nem lesz képes a terméket a megállapodott időben átvenni, úgy köteles ezt azonnal írásban közölni és várható, új átvételi határidőt egyeztetni a Mould Form Kft.-vel.
  A szállítási határidő teljesítettnek minősül, ha a megrendelő az áru elkészültségéről szóló első értesítéstől számított 30. napon belül nem teljesíti átvételi kötelezettségét. A megrendelő ebben az esetben is köteles fizetési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tenni. Ettől az időponttól fogva a kárveszély is a megrendelőre száll oly módon, mintha a terméket a szerződéses határidőben átvette volna. Továbbá a megrendelőt terheli a tovább raktározás költsége.
  A Mould Form Kft. jogosult ezen túlmenően a megrendelő érdekkörében felmerült körülmény miatti késedelemből esetlegesen keletkező további kárát is érvényesíteni.
 10. Amennyiben a szerződésben vállalt szállítási határidőt a Mould Form Kft. előre láthatóan nem tudja tartani, úgy köteles ezt azonnal írásban közölni és várható, új átvételi határidőt egyeztetni a megrendelővel. 60 napot meghaladó szállítási késedelem esetén megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a megfizetett előleget visszakövetelni.
 11. Mentesülnek a szerződő felek a késedelem jogkövetkezményei alól, amennyiben azt vis major okozta. Vis majornak tekintjük különösen a szerződőktől független, előre nem látható, váratlan események, akadályok (pl. anyagbeszerzési nehézségek, üzemzavar, sztrájk, szállítóeszköz hiánya, hatósági beavatkozás, illetve eljárás, akadozó energiaszolgáltatás stb.) Ebben az esetben a szállítási határidő ennek megfelelően kitolódik.

IV. Árak, fizetési feltételek, számlázás

 1. Az árak nettó árak, melyekhez hozzáadódik a mindenkori törvényi mértékű Általános forgalmi adó.
 2. Ellenkező megállapodás hiányában az árak a Mould Form Kft. telephelyéről történő elszállítással értendők (Incoterms: EXW paritás). Az árak a szállítás rakodás költségeit nem tartalmazzák, kivéve, ha az ajánlat vagy megrendelés visszaigazolás erről külön rendelkezik.
 3. Lehetséges fizetési módok: Átutalás vagy készpénz. A fizetés teljesítettnek tekintendő, készpénzes fizetés esetén a pénz átadásakor, átutalásos fizetés esetén a Mould Form Kft. bankszámláján való jóváíráskor.
 4. Az árak devizaneme: forint vagy euro. A devizanem minden esetben az ajánlaton vagy megrendelés visszaigazoláson rögzített. Az ajánlattól vagy megrendelés visszaigazolástól eltérő devizanemben való fizetés esetén az árfolyamkülönbözetek és egyéb bankköltségek a megrendelőt terhelik.
 5. A fizetés feltételeit – a fizetési határidőt, a fizetés ütemezését, részleteit, előleg(ek) összegét, esedékességét – a Mould Form Kft. az ajánlatban határozza meg.
 6. Mould Form Kft. jogosult a fizetési biztosítékot, a teljes vételár előre történő kiegyenlítését, előleget, foglalót, bankgaranciát kérni, melyet köteles ajánlatában feltüntetni.
 7. Egyedi szerszámgyártás esetén jellemzően I. előleg megrendeléskor, II. előleg első szerszámpróbára átadáskor, végszámla a termék végső átadásakor esedékes, a teljesítés megrendelő általi elfogadása esetén.
 8. Egyedi szerszámgyártás esetén az árak – eltérő megállapodás hiányában – jellemzően tartalmazzák a Szerszám tervezését, a komplett gyártási költséget, alapanyag és normália költségeket, igénybe vett alvállalkozói díjakat, a szerszámok optimalizálásának költségeit, amennyiben az nem okoz konstrukciós változást.
 9. A Mould Form Kft. előleg igény esetén az előleg megfizetésekor a mindenkor hatályos Áfatörvény szerinti előleg számlát állít ki.
 10. A Mould Form Kft. a számla vagy végszámla kiállítására jogosult a szerződés teljesítésekor, a termék végső átadásakor, a termék megrendelő általi elfogadása esetén. Amennyiben a megrendelő a termékek elfogadását nem jelzi, a Mould Form Kft. jogosult az első próba utáni 60. nappal vagy próba nélkül a végső átadást követő 60 nappal a számla vagy végszámla kiállítására.

V. Fizetési késedelem, beszámítás

 1. Késedelmes fizetés esetén Mould Form Kft. késedelmi kamatra jogosult, az esedékességet követő naptól, a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetési határidőt túllépi és kötelezettségét fizetési felszólítás ellenére sem rendezi, a Mould Form Kft. jogosult ellene felszámolási eljárást indítani, illetve a terméket visszakövetelni.
 3. Amennyiben a Megrendelő előlegfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére az eredeti fizetési határidőt követő 15 napon túl sem tenne eleget, akkor a Mould Form Kft. jogosult a szerződéstől elállni és követelni a részbeni teljesítése alapján az addig felmerült költségei megtérítését.
 4. Megrendelő nem jogosult követeléseit a Mould Form Kft. követeléseivel szemben beszámítani, kivéve, ha erről a felek előzetesen, írásban megegyeztek.

VI. Tulajdonjog fenntartása

 1. A termék mindaddig a Mould Form Kft. tulajdonában marad, amíg a Mould Form Kft.-nek a megrendelővel szembeni valamennyi követelése kiegyenlítésre nem kerül.
 2. Mould Form Kft. jogosult a termékre vonatkozó tulajdonjog-fenntartást hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni. A megrendelő nem jogosult a tulajdonjog-fenntartással érintett terméket harmadik fél részére értékesíteni, azt bérbe, zálogba vagy használatba adni.

VII. Felelősség és felelősség korlátozása, szavatosság, garancia, javítás, kártérítés, kötbér

 1. Mould Form Kft. a tervezés, gyártás és kivitelezés minőségéért az átadás napjától az ajánlatban vagy megrendelés visszaigazoláson meghatározott garanciát vállal. Amennyiben az ajánlatban vagy megrendelés visszaigazoláson nincs külön feltüntetve garancia, akkor a Mould Form Kft. jelen ÁSZF szerint az átadás napjától 6 hónapra vállal garanciát. Amennyiben garancia teljesítményen vagy határidőn belül bizonyíthatóan a gyenge anyagminőségre vagy hibás kivitelezésre visszavezethető hiba merül fel, a rossz vagy használhatatlan termékeket a lehető leggyorsabban és ingyen cseréljük vagy szakszerűen kijavítjuk.
 2. Az utólagos javítás során keletkező költségeket, különösen a szállítási-, munka-, anyagköltségeket a Mould Form Kft. viseli. Ezen utólagos munkát Mould Form Kft. árleszállítás mellett meg is tagadhatja, amennyiben a javítás, illetve a termék kicserélése nem, vagy csak aránytalanul magas költségvonzattal lenne lehetséges
 3. A Mould Form Kft. felelőssége nem vonatkozik olyan kopási hibákra, melyek a használat során keletkeztek.
 4. A Mould Form Kft. felelőssége nem terjed ki továbbá az alábbi okból bekövetkező hibákra, kivéve, ha a hiba bekövetkezte neki felróható:
 • baleset, mechanikai sérülés, környezeti hatás, erőszakos beavatkozás, túlerőltetés
 • nem rendeltetésszerű használat, a beépítési-, kezelési és karbantartási utasítás megszegése, szakszerűtlen kezelés
 • nem megfelelő segédanyagok, karbantartási anyagok, kenőanyagok alkalmazása
 • helytelen tárolás, hibás vagy gondatlan kezelés
 1. A nyilvánvaló látható hibák esetén a Ptk.-ban szabályozott, utólagos kártérítési-, árcsökkentési-, illetve a szerződéstől való elállási igények a termék átvételével megszűnnek, de legkésőbb akkor, ha a megrendelő az átvételt követő 1 héten belül nem emel írásbeli kifogást.
 2. Csekély mértékű, a funkcionalitást nem akadályozó méretbeli, vagy kivitelezési eltérés ellen nem emelhető kifogás, hacsak az ajánlatban és a megrendelés visszaigazolásban ez konkrétan nem szabályozott. Utólagos műszaki jellegű módosítási igények és technikai változtatások iránti igények miatt szintén nem emelhető kifogás.
 3. Ha a megrendelő előír vagy rendelkezésre bocsát egy adott alapanyagot, az anyag minőségéből fakadó hibákért és károkért a Mould Form Kft. nem vállal felelősséget, legyen a hiba az előállított termékben vagy az általa legyártandó termékekben.
 4. Mindennemű garanciaigény megszűnik, ha a megrendelő maga vagy harmadik személy a terméken az írásbeli engedélyünk nélkül hajt végre változtatásokat.
 5. A megrendelőt nem illeti meg kártérítési igény azon közvetlen és közvetett károk tekintetében, amelyek nem magában a termékben keletkeztek, amennyiben azok alapja kötelezettség megszegése, késedelem, a teljesítés ellehetetlenülése, pozitív követelési igény megsértése, szerződéskötési hiba, jogellenes cselekvés, illetve abban az esetben, ha a károk nem szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethetők vissza.
 6. Mould Form Kft. felelősséget vállal, ha a szerződésben rögzített lényeges kötelezettségeket megszegi, vagy ha a megrendelőt egy bizonyos terméktulajdonságról biztosítja, de azt nem teljesíti és megrendelő ezért kártérítési igénnyel lép fel.
 7. Mould Form Kft. kötbér igényt csak akkor fogad el, ha az külön írásbeli megállapodásban rögzített. Az a fél, amely kötbér igényt kíván érvényesíteni, köteles az ehhez szükséges feltételeket ismertetni és bizonyítani.
 8. A jelen ÁSZF-ben rögzítetteken túl a Mould Form Kft.-vel szemben támasztott bármely kártérítési igény vagy követelés (kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért vagy szerződésszegésért való felelősség miatti kártérítési igény vagy követelés) kifejezetten kizárt.

VIII. Szerzői jog, szellemi termék, titoktartás

 1. A szerződés teljesítése során Mould Form által létrehozott szellemi termékek és szerzői művek (konstrukciós rajzok, 3D szerszámadatok, CAM-adatok, elektródák, műszaki adatok, leírások) a kivitelezés során megvalósuló egyedi eljárások, a megrendelés során elvégzett, szerzői jog által védhető szolgáltatások a Mould Form Kft. szellemi termékének tekintendők, azt sem a megrendelő partner, sem harmadik személy nem jogosult írásos engedély nélkül részben sem nyilvánosságra hozni, továbbadni, felhasználni.
 2. Mould Form Kft. kiköti, hogy szerződő partnere teljes titoktartásra köteles, tartozik megőrizni minden olyan információt, amely a szerződés előkészítése, teljesítése, vagy a kapcsolattartás során tudomására jutott.

IX. Illetékesség, jogviták

 1. Az itt nem szabályozott kérdésekben az egyes egyedi, konkrét szerződésekben kell rendelkezni, valamint a Ptk. és az egyéb idevonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 2. Minden vitás esetben a felek törekednek a mindkettőjük számára elfogadható, békés megoldásra, a jogi út igénybevétele előtti közvetlen egyezetésre.

Pilisvörösvár, 2021.08.31.